Girl at the Feria. Cordoba, 1995.

 


(Photo: R. Berkel / Lorenzetti Collection)